info@songfawatertanks.com
#277Eo, Street 128, Khan 7 Makara, Phnom Penh
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 100L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:0.45M , កម្ពស់: មិនមានថាស ព...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 500L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង: 0.66M , កម្ពស់: 1.55M ពណ៌: ពណ៌ស...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 700L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:0.80ម៉ែត្រ , កម្ពស់: 1.62ម៉ែត្រ ...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 1000L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:0.80ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 1.92ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ A1000L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:0.91ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 1.70ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ AA1000L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 រន្ធចេញ:1.00ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 1.70ម៉ែត្រ ...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ A1500L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង: 0.91ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 2.00ម៉ែត្រ ...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ AA1500L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.00ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 1.97ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ A2000L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.00ម៉ែត្រ , កម្ពស់: 2.25ម៉ែត្រ ...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ AA2000L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.10ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 2.05ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 2500L ( ម៉ូដែល A)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.10ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 2.45ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 500L ( ម៉ូដែល B)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:0.91ម៉ែត្រ , កម្ពស់: 0.95ម៉ែត្រ ...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 1000L ( ម៉ូដែល B)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.10ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 1.50ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 1500L ( ម៉ូដែល B)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.10ម៉ែត្រ , កម្ពស់: 1.73ម៉ែត្រ ...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 2000L ( ម៉ូដែល B)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.26ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 1.75ម៉ែត្រ ក...

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
បាសាំងទឹកអុីណុក បញ្ឈរ សញ្ញាត្បូងពេជ្រ 2500L ( ម៉ូដែល B)

រន្ធចូល: Ø27, រន្ធចេញ: Ø34 ទទឹង:1.26ម៉ែត្រ, កម្ពស់: 2.20ម៉ែត្រ ក...

Page 1 of 9